نام کتاب : از عهد جدید چه می دانید ؟ - جلد دوم

مولف : ریموند ای. براون

تعداد فصل ها : تعداد 23 فصل در دو بخش اصلی . ادامه جلد اول است.

بخش سوم : رهنمودهایی برای درک عهد جدید

·         طبقه بندی و فرم نامه های عهد جدید

·         موضوعات کلی در زندگی و افکار پولس

·         ارج نهادن به پولس

·         نامه اول به تسالونیکیان

·         نامه به غلاطیان

·         نامه به فیلیپیان

·         نامه به فیلمون

·         نامه اول به قرنتیان

·         نامه دوم به قرنتیان

·         نامه به رومیان

·         نام مستعار داشتن و نوشته های دوتروپولیسی

·         نامه دوم  به تسالونیکیان

·         نامه به کولسیان

·         نامه به افسسیان

·         نامه شبانی به تیطس

·         نامه شبانی اول به تیموتائوس

·         نامه شبانی دوم به تیموتائوس

بخش چهارم : سایر نوشته های عهد جدید

·         نامه به عبرانیان

·         نامه اول پطرس

·         نامه یعقوب

·         نامه یهودا

·         نامه دوم پطرس

·         کتاب مکاشفه ( آپوکالیپس )

تعداد صفحات : 400

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری کتاب: دارای نقشه های تاریخی از جغرافیای کتاب مقدس و شمایل چهار انجیل انگار .