مکاشفه نمونه

توضیح و تفسیر مکاشفه یوحنای رسول


مقدمه مکاشفه یوحنای رسول. (کلمه مکاشفه چه معنایی دارد؟)
متن اصلی